Już jest dostępna edycja specjalna książki „Butterflies” Silvii Pogody owinięta (furoshiki) w specjalną tkaninę z nadrukowanym zdjęciem oraz z dołączoną wybraną fotografią, która jest numerowana i sygnowana. W zamówieniu prosimy o wskazanie wybranej odbitki.

CENA: 500 zł + koszty wysyłki 15 zł


Prosimy o podanie paczkomatu:


 

Książka „Butterflies” to wizualna opowieść o tym, co intrygujące i trudne do określenia. To momenty wyrwane z kontekstu, zwykle niezauważalne, a jednak zatrzymane na fotografiach. Wreszcie to historia o pięknie i jego degradacji, ale też o pięknie degradacji. 

W książce „Butterflies” Silvia Pogoda przeprowadza odbiorców przez kolejne etapy doświadczania i dostrzegania cyklu życia – młodości, dojrzałości, starości. Wykorzystuje do tego fotografie nieokreślone, niezdefiniowane, które układa w sekwencję kręgu życia i śmierci. Fotografiom towarzyszą krótkie teksty, pomyślane przez autorkę jako tropy dla widzów, w których autorka dzieli się swoimi myślami i emocjami. Jednocześnie Silvia Pogoda zostawia swobodę interpretacji i sposobów patrzenia. Wszystkie fotografie powstały w Japonii w latach 2013–2019. „Butterflies” to pierwsza i wyczekiwania książka artystki.

„Trudno jest docenić momenty, które są zwykłe i nie zostają w pamięci jako szczególnie ważne czy przełomowe, a jednak to one tworzą większość naszego życia. „Butterflies” to hołd złożony takim chwilom, które niezauważone rozpływają przed naszymi oczami. To nie są to żadne decydujące momenty, ale niepozorne ulotne przebłyski, które są wszystkim co mamy, każdy z nich jest uniwersum. Tworzą płynąca opowieść o pięknie i jego degradacji, ale też o piękne degradacji, o napięciu które jest energią, o energii zatrzymanej w nieruchomym momencie, o doświadczaniu. Chwile, które jak perły na naszyjniku tworzą krąg energii, krąg życia i umierania.

Pomysł na książkę pojawił się na początku 2018 roku, ale dopiero na wiosnę 2020 roku, kiedy nagle okazało się jak bardzo krucha może być nasza rzeczywistość, pomyślałam, że to chyba ten czas, kiedy chciałabym, żeby powstała. Dzięki tej książce mogłam przekazać mój apel, a może bardziej moje życzenie, żebyśmy przeżywali to życie ze świadomością, że jest jedyne.”

– Silvia Pogoda

 

Press:
https://zwierciadlo.pl/lifestyle/521492,1,ksiazka-do-medytacji–butterflies-sylvii-pogody.read
https://kukbuk.pl/artykuly/silvia-pogoda-album-butterflies/
https://newonce.net/epizod/o-niezauwazonych-momentach-silvia-pogoda
https://przekroj.pl/media/foto/butterflies

 

Silvia Pogoda
Fotografka, ilustratorka, felietonistka. Na Słowacji skończyła studia doktoranckie na kierunku Nauki Polityczne na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Studiowała w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie w Czechach i równocześnie na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie mieszkała. Od wielu lat prowadzi życie nomadki mieszkając pomiędzy trzema krajami – Polską, Słowacją i Chorwacją. Obok realizowania projektów osobistych fotografuje też zawodowo, tworzy rysunki dla magazynów, pisze teksty oraz prowadzi wykłady. Jej prace były wystawiane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Serbii, Rumunii, Austrii, Słowacji, Czechach i Polsce.

 

Fotografie: Silvia Pogoda
Teksty: Silvia Pogoda
Projekt graficzny: Nina Gregier, Silvia Pogoda
Edycja zdjęć: Silvia Pogoda, Monika Szewczyk-Wittek, Nina Gregier
Skany i retusz: Tomek Kubaczyk
Redakcja tekstów: Marek Kazmierski

Nakład: 600 egzemplarzy + 30 egzemplarzy w wersji kolekcjonerskiej

Wydanie pierwsze
Warszawa 2021
Wydawca: Wszyscy Jesteśmy Fotografami (Fundacja Powiększenie)

 

/////////////

 

Special edition of the Butterflies book by Silvia Pogoda is available now! The book is wrapped (furoshiki style) in a printed fabric and includes selected picture from the book signed and numbered. Indicate selected image in your order.

PRICE: 120 Euro + European and worldwide shipping: 17 Euro

 

EUROPEAN AND WORLDWIDE SHIPPING: 

SHIPPING TO POLAND:


Prosimy o podanie paczkomatu:


 

Butterflies is a visual story about the intriguing and difficult to determine. About moments taken out of context that usually pass unnoticed – and yet captured in photographs. It is also a story about beauty and its degradation, and the beauty of degradation. The book premiere: May 13, 2021.

In Butterflies Silvia Pogoda guides the readers through the stages of experiencing and perceiving the life cycle: youth, maturity and old age. For this, she uses unspecified, undefined photographs arranged in a sequence of the circle of life and death. The photographs are accompanied by short texts in which the author shares her thoughts and emotions and leads the readers. At the same time, Silvia Pogoda leaves room for interpretation and different perspectives. All photos for Butterflies, the artist’s first and long-awaited book, were taken in Japan in 2013–2019.

“It is difficult to appreciate ordinary moments that aren’t remembered as particularly important or groundbreaking – and yet they make up most of our lives. Butterflies is a tribute to such moments that pass unnoticed before our eyes. These aren’t any decisive moments, but inconspicuous fleeting glimpses that are all we have and that each form a universe. They create a flowing story about beauty and its degradation, but also about the beauty of degradation, about tension-creating energy, about energy retained in a motionless moment, about experiencing. Moments which, like pearls of a necklace, create a circle of energy, a circle of living and dying.

The idea of the book was born at the beginning of 2018 but only in the spring of 2020 when it suddenly became clear how fragile our reality can be, I thought it was the right time to create it. With this book, I was able to share my appeal, or better said my wish, that we live this life knowing that it is the only one we have.”

– Silvia Pogoda

 

Press:
https://zwierciadlo.pl/lifestyle/521492,1,ksiazka-do-medytacji–butterflies-sylvii-pogody.read
https://kukbuk.pl/artykuly/silvia-pogoda-album-butterflies/
https://newonce.net/epizod/o-niezauwazonych-momentach-silvia-pogoda
https://przekroj.pl/media/foto/butterflies

 

Silvia Pogoda
Photographer, illustrator, columnist. In Slovakia, she completed her PhD in Political Science at Matej Bel University in Banska Bystrica. She studied at the Institute of Creative Photography at the Silesian University in Opava, Czech Republic, and at the Academy of Fine Arts in Vienna, where she lived. For many years she has been living a nomad life, dividing her time between three countries: Poland, Slovakia and Croatia. In addition to personal projects, she also photographs professionally, creates drawings for magazines, writes texts, and conducts lectures. Her works have been exhibited at numerous individual and collective exhibitions in Serbia, Romania, Austria, Slovakia, the Czech Republic and Poland.

 

Photographs and texts: Silvia Pogoda
Graphic design: Nina Gregier, Silvia Pogoda
Photo editing and sequencing: Silvia Pogoda, Monika Szewczyk-Wittek, Nina Gregier
Color-proofing: Tomek Kubaczyk
Text edit: Marek Kazmierski, Karolina Lasocki

Print run: 600 copies + 30 Collector’s Edition copies

First edition
Warsaw 2021
Publisher: Wszyscy Jesteśmy Fotografami / We Are All Photographers (Fundacja Powiększenie)